دلیل که نداره جز سیاست های اینتل که چند سال همین تولید کننده گان مادربرد هم با من شما فرق دارن براشون مهم نیست هر سوکت رو که بزنن بلاخره فروشش رو دارن ولی برا کاربر واقعا این که هر سوکت که میاد به...