سلام داداش من این پستتو دیدم اومدم تو انجمن یه جواب بهت میدم بعدشم میرم پشت سرم رو هم نگاه نمیکنم
ببین من نمیدونم اینو بازی کردی یا نه ولی اگه بازی کرده باشی میفهمی تک تک چیز هایی که نوشتی اشتباه...