بله دوست من ، به علت محدود بودن فضای نصب حتماً باید هارد را خارج کنید.