ترسناکه این که !!!!! یادمه اولین بار داشتم Residente-evil 1 رو ساعت 1 شب تنها بازی میکردم همون اول بازی توی اون مسیر تنگه یکی پرید جلوم وحشت کردم cd رو شکوندم !!!!!