آقا آرمین برادر من شما که دنبال دلیلی برای ارتقا به حرف دلت گوش کن! :emoji_smiley-12:

وگرنه اما و اگر زیاد داره :emoji_smiley-11: