این یکی رو باهات موافقم خودم الان مرحله 13 این بازیم و هنوز ازش سیر نشدم