یه رید جالب با پنج تا intel 750 PICE ! سرعت حداکثر 10.3گیگابایتی و رندم 2.03 میلیونی!!!

https://www.youtube.com/watch?v=-hE8Vg1qPSw