به نظر من همینطور خصوصا که پشتش یه ساپورت خوب همراهه