عباس جان حتما حتما انتخاب رشته مجازی سازمان سنجش رو شرکت کن .
رشته برق فکر کنم تهران از همه جا قویتر باشه ولی منطقه جنوب به نظرم شیراز هم گزینه خوبی باشه از نظر نزدیکتر بودن .