فکر کنم واسه این رای دادن چون از اون دوتا ناراضین
اگه گزینه هیچکدام هم میذاشتین حتما رای میاورد !