درود من خودم مودم Tenda W150D رو دارم و ازش استفاده میکنم انتن دهیش حرف نداره