مال من AMD Athlon 64 X2 Dual Core 7750 هست که تو لیست وجود نداره!