مال من هم 97 از آخر!
3770k
نمی دونستم اینقدر قدرتمنده! وگرنه قدرشو بیشتر می دونستم