سلام و درود.

چن تا سوال داشتم لطفاً:

۱) این بازیها کی منتشر میشن ؟ آیا تاریخ مشخصی در دسته؟
Sherlock Holmes Chapter One
SYBERIA: THE WORLD BEFORE
GTA6