اینا رو چی کار کنم جمله بسازم.
این چجور تاپیکیه
لطفا توضیح بده.