ابعاد کیس و مشخصات پاور ؟

ولی در کل کار سختیه .........