میخواستن ایشون پارامترهای یک رم رو معرفی کنند اگر به عنوان تاپیک دقت کرده باشید .