مقالات زیر هم برای شارپنس تصویر کاملا کاربردی هستن (حیفم اومد که نگم - جزو مبحث ادیت عکس هم به حساب میان!)

مخصوصا لینک اول که ابزار محاسبه خیلی خوبی هم داره:

GUIDE TO IMAGE SHARPENING...