حس نوستالژی و انتظار برای سکوت و آرامش شب

راستی کجاس نریمان جان؟ چیتگر؟ فشافویه؟