پس چی فکر کردی جلو خودم بسته بندی کردش زیرش و روی کارت رو هم ضربه گیر گذاشت
میخواستم تست شوتینگ ازش بگیرم نذاشت:P