عکس خیلی خوبی شده@};-
در مورد احساس هم بنده حس میکنم که اون شب کلی سوغاتی از قشم خریدین:D