پردازنده رو حتما i7 بردار ......... زوتاک در یک رده پایین تر از رقبا ش هست ........