یعنی نسخه غیر رفرنس 500 دلار قیمت دارد؟ یعنی تو ایران حدود 1.800 عالیه اگر اینجوری باشد.