به نظرم با این وضع بازار لبتاپ بخرید بهتر باشه

send from my fonepad