آخه چرا؟ من از 8.1 استفاده می کنم و دست کم از سرعتش که راضیم.البته بی اشکال نیست. ولی دیگه کلمه بیمار هم اغراق است.