هر دو مارک تجاری در کنار یکدیگر ارزشمند هستند تنهایی هیچ رقابتی وجود ندارد و این موضوع یعنی ارائه مدل جدید جذابیتی ندارد.