خوب اینم عکس من!
شرمنده اگه قیافیه درستی نداریم! ! ! ! (:دی
عکس هم مال 3 سال پیش میشه به نظرم
عکس رو هم یهو گرفتم دقت کنید به عکس! خسته - گرما زده - تو ماشین مچاله شده! مسافرت رفته و...! چه...