اگه دقت کنید میبینید مسیر اجسام آبی تکراریه پس اگه زمان زیادی رو روی بازی بذارید , رسیدن به 30 ثانیه خیلی دشوار نیست.