قرار بود مثلا تحلیل و کنفرانسشو خبراشو همه سریع بزارم!

درست سر بزنگا اینترنتم داغون شده عکسم حتی نمیتونم رو سایت اپ لود کنم!