استاد من سعید عزیز هست دانیال جان!
انتخاب اون، انتخاب منه! از ایشون کمک بگیرید.
متخصص ایشونه. ما که کاره ای نیستیم! افتخار شاگردی داریم. :)
جناب مدیر کل هم که پیشنهاد دادن! به خودم اجازه ی جسارت...