به نظرم رم کم میاری.

رمت رو 8 گیگ کن شاید این مسئله بهبود پیدا کنه.