به نظر من کار درستی کرد!
چون مایکروسافت جر معرفی محصولات قدیمی چیزی نداره!
ولی خب گفته:

خب عاقلانه هست با این وضع!
سپاس