سیستم پیشنهادی جوکی پیش نیست
در بالاترین تنظمیات حداقل به یک 970 نیاز هست