سیم لحیم رو عوض کنید
نوعی که روغن نداره بهتر جواب بده
یااینکه با اسپری خشک محل لحیم رو تمیز کنید