با صحبت های بالا کاملا موافقم در ضمن ویرا پاور تولید نمیکند فقط زمینه را برای نابودی سیستم های مردم فراهم میکند