حسام جان فناوری های مختلفی وجود دارد اما به نظرم وجود فناوری siri یکی از حرکات خوب بود البته اندروید هم امکان نزدیک به این فناوری را دارد. برای دیدن امکانات این فناوری میتوانید از فیلم موجود در وب...