مدیرا خودشون منتقل میکنن !

شما فقط در محل ایجاد تاپیک دقت کنید .....