آقا حسام به نظر شما خرید از مرکز کامپیوتر ایران بهتر نیست ؟ بازار رضا من سر زدم قیمت هاش یه خورده بالا بود
البته برای خودم می پرسم ها نه استارتر