هیچی دیگه اینم نمیتونیم مثل بقیه راحت بازی کنیم!:179: