مادر برد شما چیه؟
آیا اورکلاک کردید؟
تنظیمات بایاس رو (منظورم فرکانس رم و... ) رو ریست کنید !
ممکنه که مربوط به استیبل نبودن سیستم بعد از اور بود که تو کارای سنگین قفل میکرد ! خصوصا اگه رم...