اگر اینطوری می خوای باید بری سراغ هدفون هایی که محدوده فرکانسی بالاتر که صدا های ریز رو هم بتونه پخش کنه
هم کراکن و هم تیامنت تا 20.000 ولی اورکا فکر کنم تا 21.000 و صدای فرکانس پایینش هم 15 است ....