چنین جایی حداقل در دنیای مجازی، وجود نداره!
پیشنهاد می کنم تشریف ببرید بازار رضا و اونجا اقدام به خرید عُمده و قیمت همکار بخرید.