مایکروسافت از سرویس جدیدی رونمایی کرد که به ادعای خودشان می تواند ترجمه آنی و دقیق از گفتگوی یک نفر را به ۴۰ زبان زنده دنیا به صورت صوتی ترجمه کند . ساتیا نادلا رییس شرکت مایکروسافت دیروز چون دیگر...