سی پی یویی که بیش از دو سال تولید شد.............. Q6600 :-*