آخه با خوندن اين تاپيک که کاری نميکنن!چون فقط اين چندتا کشوری که تو خط آخر نوشتی براشون مهمه.
حداقل به نسل ما و شما قد نميده اينکه سرعت در حد استاندارد جهان داشته باشيم!