تا8 سال پیش فقط از اینتل استفاده میکردم و مثل خیلی از طرفدارای اینتل هزاران دلیل و برهان می آوردم که بهتره...ولی یک دوست سوئدی(حمل بر تایید معرف نشه)بعد از بحث در چت بهم حرف قشنگی زد:یک بار امتحانش...