من فعلا amd دارم. ولی خودم طرفدار پروپاقرص اینتلم
با تشکر