فکر کنم شماره 42 بود.
خیلی بررسی کاملی بود,یکی از بهترین شماره های نشریه بود.