ولی کیس گرین ایکس 7 و 9 واقعا محشره این دو تا کیس گرین بهترین هست