در آینده سازمان میراث فرهنگی برای افزایش سرانه علمی-تاریخی کشور ، به وزارت ارتباطات سفارش چند هزار فسیل انسانهایی که پای اینترنت ایران بودند رو خواهد داد!!
X_x